Yr laith GymraegrHENTU TELYN WERIN (Tachwedd 2015)
 
Mae gennym ddewisiad o delynau gwerin Camac sydd ar gael i rhentu - ceisiwch cyn prynu
 
Camac Hermine Telyn Werin
Cliciwch y darlun am rhagor o wybodaeth am bob model
RHESTR PRISIAU RHENTU TELYN WERIN
Model
Nifer o dannau
Gwerth
(gyda TAW)
Rhent
(misol o flaen llaw)
Cyfanswm sy’n daladwy wrth arwyddo

Hermine
34 Alliance®
£1,795.00
£50.00
£150.00 *
Prisiau’n cynnwys TAW ar y gyfradd gyfredol o 20%
* Mae’r cyfanswm sy’n daladwy wrth arwyddo yn cynnwys rhent y mis cyntaf o flaen llaw ac ernes ddychweladwy o £100.00
 
Telerau llogi

 

  • Rhaid rhentu pob telyn werin am gyfnod o dri mis o leiaf.

  • Mae’r ernes a thaliad rhent y mis cyntaf yn daladwy drwy siec ar ddyddiad y cytundeb.

  • Telir taliadau rhent wedi hynny yn fisol drwy Orchymyn Banc.

  • Ad-delir yr ernes ar ddiwedd y cyfnod llogi, ar yr amod fod y delyn yn cael ei dychwelyd yn yr un cyflwr â phan dderbyniwyd hi.

  • Yn ystod y cyfnod rhentu, cynigir cyfran o’r taliadau rhent fel credyd pe baech yn penderfynu prynu unrhyw un o’n telynau gwerin (cyfwerth â neu o fwy o werth na’r delyn sy’n cael ei llogi). Patrwn y credyd hwn fydd:

Wedi llogi am dri mis - Ad-dalu’r symiau rhent a dalwyd yn llawn
Wedi llogi am chwe mis  - Dau-draean o’r symiau rhent a dalwyd
Wedi llogi am ddeuddeg mis - Traean o’r symiau rhent a dalwyd a phob deuddeg mis wedi hynny

  • Y llogydd sy’n gyfrifol, ar ei draul/thraul ei hun, am osod tannau newydd yn lle rhai sydd wedi treulio neu dorri, sef tannau Camac yn unig, ar gael gan Telynau Vining Cyf.

  • Mae’r llogydd yn gyfrifol am yswirio’r offeryn yn erbyn colled neu niwed.

  • Os bydd angen trawsgludo’r delyn i chi, codir tâl ychwanegol, yn daladwy o flaen llaw.

Prisiau’n cynnwys TAW ar y gyfradd gyfredol o 20%

Cliciwch ar logo Telynau Vining i fynd nôl i'r tudalen gartref
© 2007-2016 Telynau Vining Harps