Newyddion / News Welsh and English on this pageEnglish

O'r dudalen yma gallwch dadlwytho Cylchlythyr Telynau Vining a Harpseasons Camac (ffeiliau PDF).
From this page you can download Telynau Vining's Newsletter and Camac's Harpseasons (PDF files).


Added Cymraeg   English
  Cyngerdd 04/02/2017   Concert 04/02/2017
01/02/17 Concert PosterMae Telynau Vining Harps yn edrych ymlaen at cael clywed y delyn trydanol/acwstig Camac Blue 47 yn ystod y gyngerdd arbennig yma gan Ben Creighton Griffiths.  

Concert PosterTelynau Vining Harps are looking forward to hearing the Camac Blue 47 electro/acoustic harp being played at this exciting concert by Ben Creighton Griffiths.

  Penwythnos Telynau Camac Caerdydd
4-5 Mawrth 2017
  Cardiff Camac Harp Weekend
4-5 March 2017
11/01/2017 Photo of Deborah Henson-ConantMae'r gyfrinach allan! Dwy flynedd yn ol ymunodd hi a ni ar y we. Eleni, mae'n bleser gennym groesawu Deborah Henson-Conant yn bersonol i Gaerdydd ar gyfer ein Penwythnos Telynau Camac. Ymunwch a DHC ar gyfer gweithdai a'r cyngerdd cloi ynghyd a nifer o artistiaid arbennig arall dros benwythnos llawn. Gwyliwch yma am mwy o fanylion cyn rhyddhau'r rhaglen llawn a ffurflen archebu ymhen ychydig wythnosau!  

Photo of Deborah Henson-ConantWe can't keep the secret any longer! Two years ago she joined us via video link. This year we are delighted to welcome Deborah Henson-Conant in person to the Cardiff Camac Harp Weekend. Join DHC for workshops and the closing concert together with a host of other brilliant artists over the course of a jam packed weekend.

Click here for further details before the release of the full programme and booking form in a few weeks time!

  Cyngerdd   Concert
08/05/2016 Concert PosterMae Telynau Vining Harps yn edrych ymlaen at cael clywed y delyn trydanol/acwstig Camac Blue 47 yn ystod y gyngerdd arbennig yma gan Ben Creighton Griffiths.  

Concert PosterTelynau Vining Harps are looking forward to hearing the Camac Blue 47 electro/acoustic harp being played at this exciting concert by Ben Creighton Griffiths.

  Sêl Haf   Summer Sale
26/07/2015

Mae gyda ni 6 telyn werin Cambria 34 tant coludd newydd sbon ar draed crafanc (mewn gorffeniad mahogani, ceirios neu masarnen naturiol) sydd wedi gostwng mewn pris o £1,895.00 i £1,495.00.

Mae'r pris yn cynnwys TAW, allwedd tiwnio, gorchudd llwch a warant 2 flynedd.

 

We have 6 brand new Cambria 34 gut strung lever harps on claw feet (in mahogany, cherry or natural maple finish) which have been reduced from £1,895.00 to £1,495.00.

Price includes VAT, tuning key, dustcover and two year warranty.

  Cyngerdd   Concert
09/05/2015 Concert PosterMae Telynau Vining Harps yn edrych ymlaen at cael clywed y delyn trydanol/acwstig Camac Blue 47 yn ystod y gyngerdd arbennig yma gan Ben Creighton Griffiths.  

Concert PosterTelynau Vining Harps are looking forward to hearing the Camac Blue 47 electro/acoustic harp being played at this exciting concert by Ben Creighton Griffiths.

      Cardiff Camac harp Weekend
19/02/2015    

Saturday 7 - Sunday 8 February 2015

Cardiff Camac Harp Weekend and Be a harpist for a Day at Cardiff Metropolitan University.

Telynau Vining harps were delighted to stage the Cardiff Camac Harp Weekend please click here for details and to see a review from the Camac Harps Blog.

  Cyngerdd   Concert
19/04/2013

Cyngerdd Maureen Thiébaut

Mae Telynau Vining Harps yn falch i fod yn noddi cyngerdd gan y delynores Maureen Thiébaut fel rhan o'i wobr fel enillydd y gystadleuaeth Concours International de Harp de la Cité des Arts de Paris yn 2011. Fe fydd y gyngerdd yn cael ei chynnal yn Galeri Weston, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Caerdydd am 1.15yh ar Ddydd Mawrth 30 Ebril 2013. Mae tocynnau ar gael o'r coleg wedi priso am £6 o flaen llaw neu £8 ar y diwrnod.

 

Maureen Thiébaut Concert

Telynau Vining Harps are pleased to be sponsoring a concert given by Maureen Thiébaut as part of her prize as winner of the Concours International de Harp de la Cité des Arts de Paris in 2011. The concert will take place at the Weston Gallery, Royal Welsh College of Music and Drama, Cardiff at 1.15pm on Tuesday 30 April 2013. Tickets are available from the college priced at £6 in advance or £8 on the day. Her programme includes a nod to Britten’s centenary with his bracing Suite for Harp.

  Rydyn wedi symud i   We have moved to
03/6/2012

Sylwch fod Telynau Vining Harps a Cerdd Rowlands Music yn symud o ddydd Mercher, 6 Mehefin ymlaen, i:

116B Pantbach Road
Llwynbedw
Caerdydd
CF14 1UE

Ffôn: 029 2062 0900
Symudol: 07970 210793
E-bost: info@camacharps.co.uk

Mae digon o le parcio am ddim ar gael yn agos i’r siop (sydd hefyd yn hawdd ei chyrraedd ar fws Caerdydd rhif 21) ac rwy’n gobeithio y bydd hyn yn fwy cyfleus i lawer o’n cwsmeriaid na’r lleoliad presennol. Bydd y siop ar agor drwy’r dydd ar ddydd Sadwrn (10.00am – 4.30pm) ac am gyfnodau cyson bob dydd Llun i ddydd Gwener, yn dibynnu ar yr adeg o’r flwyddyn: i weld yr oriau agor, edrychwch ar ein gwefan, yn arbennig os ydych yn teithio cryn bellter: www.camacharps.co.uk

Mewn ymateb i alwadau’r cwsmeriaid, yn y dyfodol byddaf yn cynnig apwyntiadau preifat i gwsmeriaid telyn nid yn unig ar ddyddiau’r wythnos ond gyda’r nos ac ar ddydd Sul hefyd. Y rheswm am hyn yw cynnig hyblygrwydd, yn enwedig i deuluoedd sydd â phlant, a mwy o breifatrwydd i gwsmeriaid wrth iddyn nhw roi cynnig ar delynau. I drefnu apwyntiad (a hynny heb ichi ymrwymo i ddim byd) ffoniwch 029 2062 0900. Pan na fydd y siop ar agor, caiff eich galwad ei chyfeirio’n awtomatig at fy ffôn symudol: dim ond dwy funud o’r siop rwy’n byw ac felly fe ddylai fod modd imi ateb eich ymholiad yn ddi-oed.

Nid yw symud y siop yn effeithio ar ein gwasanaeth post effeithlon ar gyfer tannau, liferi a manion eraill, nac ar gerddoriaeth i bob math o offeryn. Os ydych chi heb ddefnyddio’r gwasanaeth eto, ewch i’n siop ar-lein yn www.rowlandsonline.co.uk neu ffoniwch 029 2062 0900 i gael gwasanaeth mwy personol.

Diolch i chi am eich cefnogaeth yn y gorffennol: rwy’n edrych ymlaen at roi gwasanaeth i gwsmeriaid hen a newydd yn y dyfodol.

Yn gywir

 

Elen Vining

Telynau Vining Cyf
 

Please note that as from Wednesday, 6 June, Telynau Vining Harps and Cerdd Rowlands Music will have moved to:

116B Pantbach Road
Birchgrove
Cardiff
CF14 1UE

T: 029 2062 0900
M: 07970 210793
E: info@camacharps.co.uk

There is plenty of free parking near the shop (which is also easily accessible on the no. 21 Cardiff bus) and I hope that, for many of our customers, this will make visiting the shop more convenient than our present location. The shop will be open all day on Saturdays (10.00am – 4.30pm) and for regular periods on Mondays-Fridays inclusive, according to the time of year: please check our website for opening hours, especially if you are travelling any distance www.camacharps.co.uk

In response to customer demand, I shall in future be offering private appointments for harp customers not only on weekdays but also during the evenings and on Sundays. This is to provide flexibility, especially for families with children, and greater privacy for customers when they are trying harps. To book an appointment (which is entirely without any obligation on your part) please phone 029 2062 0900. When the shop is not open, your call will be automatically diverted to my mobile and, as I live only two minutes from the shop, I should be able to deal with your enquiry without delay.

Our efficient mail order service for harp strings, levers and other accessories, as well as for music for all instruments, is unaffected by the move. If you haven’t tried this yet, do please log on to our on-line shop at www.rowlandsonline.co.uk or phone 029 2062 0900 for a more personal service.

Thank you for your support in the past: I look forward to being of service to customers old and new in the future.

Yours sincerely

 

Elen Vining

Telynau Vining Cyf
23/09/2011    

Ben Creighton-Griffiths and Gareth Thomas make the grand finale of Born To Shine!

While at the World Harp Congress in Vancouver, Ben Creighton-Griffiths told CamacCam about Born To Shine. Born To Shine is a British ITV television series in collaboration with Save The Children, and features celebrities being taught new skills by talented teenagers. Ben taught rugby star Gareth Thomas to play the harp...and despite a broken arm, Gareth made it to the grand finale! 

Born to Shine has raised over £1.778 million for Save the Children so far. Gareth played an Atlantide Prestige supplied by Telynau Vining Harps.

 
       
24/09/2008 Manylion wedi ei llwytho i fyny ar gyfer ein
Arddangosfa Telynau Camac
18/10/2008
The Knight Residence, Lauristion Street, Caeredin
  Details uploaded for our
Camac Harps Exhibition
18/10/2008
The Knight Residence, Lauriston Street, Edinburgh
29/07/2008 Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2 - 9 Awst 2008
Gan fod maes yr Eisteddfod mor agos i'n siop, rydyn ni wedi penderfynu peidio arddangos yn yr Eisteddfod Genedlaethol yng Ngaerdydd eleni. Yn lle, rydyn ni'n cynnig croeso mawr i chi ymweld â'n siop yn yr Arcêd Heol Fawr yng nghanol Caerdydd, gyferbyn a'r castell, ble allwch weld dewis mawr o delynau, cerddoriaeth, tannau, CDs ac offer telyn. Mae 8-10 Arcêd Heol Fawr hefyd yn gartref i Cerdd Rowlands ble allwch edrych drwy miloedd o lyfrau cerddoriaeth ar gyfer bob offeryn.
  National Eisteddfod of Wales 2- 9 August 2008
As the Eisteddfod field is so close to our shop we have decided not to exhibit at this years National Eisteddfod in Cardiff. Instead we would like to welcome you to our shop in the High Street Arcade in the centre of Cardiff, just opposite the castle, where you can find a selection of Camac harps, music, strings, CDs and accessories. 8-10 High Street Arcade is also the home of Rowlands Music where you can browse through thousands of copies of sheet music for all instruments.
28/01/2008 Manylion wedi ei llwytho i fyny ar gyfer ein
Arddangosfa Telynau Camac
25-27/02/2008
Bitton House, Teignmouth, Devon
  Details uploaded for our
Camac Harps Exhibition
25-27/02/2008
Bitton House, Teignmouth, Devon
25/10/2007 Manylion wedi ei llwytho i fyny ar gyfer ein
Arddangosfa Telynau Camac
17/11/2007
The Knight Residence, Lauristion Street, Caeredin
  Details uploaded for our
Camac Harps Exhibition
17/11/2007
The Knight Residence, Lauriston Street, Edinburgh
       
17/07/2007 Fe aeth wefan Telynau Vining yn fyw heddiw   Telynau Vining Harps web site became live today
Mae ein cylchlythyron ar gael fel ffeiliau PDF drwy clicio ar y teitlau isod. Os oes angen help cliciwch yma   Our Newletters are available as PDF files by clicking the titles below, if you need help using PDF files please click here
     

Cylchlythyr Gaeaf 2007

Manylion am yr Ŵyl Delynau Rhyngwladol Cymru yn Ebrill 2010, fersiwn newydd o'r delyn werin Cambria, cerddoriaeth sydd newydd ei gyhoeddi ac adolygiad o gyngerdd cynhaliwyd yng Nghaerdydd i ddathlu 50 mlynedd o gyrfa Ann Griffiths yn y byd telyn.

Telynau Vining Harps - Cylchlythyron / Newsletters

Winter 2007 Newsletter

Details of the Wales International Harp Festival in April 2010, the new version of the Cambria lever harp, newly published harp music and a review of the concert held in Cardiff celebrating 50 years of Ann Griffiths' career in the harp world.

     

Cylchlythyr Gaeaf 2007

Manylion am y delyn lifer Bardic newydd gan Camac, adroddiad o Symposiwm Telyn Ewrop a newyddion am ein Arwerthiant Telynau Nadolig, telynau ail law a recordiadau a cherddoriaeth brintiedig newydd.

Telynau Vining Harps - Cylchlythyron / Newsletters

Winter 2007 Newsletter

Details of the new Camac Bardic lever harp, review of the European Harp Symposium and news about our Christmas Harp Sale, Second hand Harps and new Recordings and sheet music.

     

Cylchlythyr Haf 2007

Rhagolwg o Arddangosfa Camac yn Symposiwm Telyn Ewrop, Caerdydd a manylion am cyflenwad o delynau newydd, y delyn lifer Cambria newydd a lansiad ein gwefannau newydd.

Telynau Vining Harps - Cylchlythyron / Newsletters

Summer 2007 Newsletter

Preview of the Camac Exhibition at the European Harp Symposium, Cardiff and details of new harp deliveries, the new Cambria lever harp and the launch of our new web sites.

     

Cylchlythyr Gaeaf 2006

Adolygiad cyngerdd Mai Fukui, lansiad y delyn Cambria a manylion am ein catalog cerddoriaeth newydd

Telynau Vining Harps - Cylchlythyron / Newsletters

Winter 2006 Newsletter

Mai Fukui concert review, launch of the Cambria Harp and details of our new music catalogue.

     

Cylchlythyr Haf 2006
Gŵyl Delynau Rhyngwladol gyntaf Cymru.

Rhifyn arbennig o’n Cylchlythyr yn ymdrin â’r Ŵyl Delynau Rhyngwladol gyntaf Cymru – Noddwyd gan Camac mewn cydweithrediad â Telynau Vining

Telynau Vining Harps - Cylchlythyron / Newsletters

Summer 2006 Newsletter
First Wales International Harp Festival

Special issue Newsletter covering The First Wales International Harp Festival - Sponsored by Camac Harps in association with Telynau Vining Harps.

     

HARPBLOG, y blog we newydd o Delynau Camac, nawr ar lein ar www.harpblog.info !

Yn cael ei ddiweddaru drwy'r amser, mae'r Harpblog yn ceisio cadw i fyny gyda popeth sy'n digwydd yn y byd telyn - pwy sy'n chwarae ble; pa gystadlaethau a pryd; a rhestr o swyddi a allai fod o ddiddoreb i chi, felly gallwch glywed amdanyn nhw cyn y dyddiad cau.

Yn ogystal a'r newyddion diweddara-fel beth sy'n chwarae ar iPod Jakez-mae Harpblog yn cynnwys portreadau o gyfansoddwyr ac artistiaid, manylion am ddatblygiadau ym myd gwneuthurwyr telyn, newyddion mwy gyffredinol ac ysgrifen adlewyrchol.

Rydyn ni'n gobeithio wnewch chi edrych ar Harpblog a mwynhau ei ddarllen. Fel arfer, anfonwch eich sylwadau, newyddion a syniadau-rydyn ni'n mwynhau clywed oddi wrthych!

www.harpblog.info

HARPBLOG, the new weblog from Camac Harps, is now online at www.harpblog.info !

Constantly updated, Harpblog aims to keep up with what's going on in the harp world - who's playing where; which competitions and when; and to list the jobs that could be yours, so you can find out about them before the closing date.

As well as topical news – like what Jakez is playing on his iPod - Harpblog includes portraits of composers and artists, information about developments in the world of harp manufacture, and other more general and reflective writing.  

We hope you will take a look at and enjoy reading Harpblog.  As ever, please send us your comments, news and ideas - we love to hear from you!

www.harpblog.info

Mae cylchlythyron Harp Seasons Camac ar gael fel ffeiliau PDF. Os oes angen help cliciwch yma
Camac Harpseasons Newletters are available as PDF files. If you need help with PDF files please click here
Harpseasons 21
Harpseasons No. 21
Gwanwyn/Haf
Spring/Summer 2011
Ôl Gopïau / Back Issues
Harpseasons 20 Harpseasons 19 Harpseasons 18 Harpseasons 17
Harpseasons No. 20 Harpseasons No. 19 Harpseasons No. 18 Harpseasons No. 17
Gaeaf - Winter 2011 Hydref-Autumn 2010 Gwanwyn/Haf
Spring/Summer 2010
Gaeaf - Winter 2010
 
Harpseasons 16 Harpseasons 15 Harpseasons 14 Harpseasons 13
Harpseasons No. 16 Harpseasons No. 15 Harpseasons No. 14 Harpseasons No. 13
Hydref-Autumn 2009 Gwanwyn/Haf
Spring/Summer 2009
Gaeaf - Winter 2009 Hydref-Autumn 2008
 
Harpseasons 12 Harpseasons 11 Harpseasons 10 Harpseasons 9
Harpseasons No. 12
Harpseasons No. 11 Harpseasons No. 10 Harpseasons No. 9
Haf/Summer 2008 Gwanwyn - Spring 2008 Gaeaf - Winter 2007
 
Harpseasons 8 Harpseasons 7 Harpseasons 6 Harpseasons 5
Harpseasons No. 8
Harpseasons No. 7
Harpseasons No. 6
Harpseasons No.5
Gaeaf - Winter 2007 Hydref - Autumn 2006 Gwanwyn/Haf
Spring/Summer 2006
Gaeaf - Winter 2006
Harpseasons 4 Harpseasons 3 Harpseasons 2 Harpseasons 1
Harpseasons No. 4
Harpseasons No. 3
Harpseasons No. 2
Harpseasons No. 1
Cliciwch ar logo Telynau Vining i fynd nôl i'r tudalen gartref / Click the Telynau Vining logo to return to the home page
© 2007-2012 Telynau Vining Harps