Amdanom ni / About Us  Welsh and English Flags
Y Delyn   Harps
Y Delyn – y mwyaf traddodiadol o blith yr holl offerynnau cerddorol – ac un o’r harddaf hefyd, i’r llygad yn ogystal ag i’r glust. Beth bynnag y byddwch am ei chwarae, alawon gwerin traddodiadol, cerddoriaeth glasurol, pop neu jazz modern, bydd y delyn yn eich helpu i’ch mynegi’ch hun a rhoi pleser di-ben-draw i chi.   Harps - the most traditional of musical instruments - are also one of the most beautiful, to the eye as well as the ear. Whether you wish to play traditional folk melodies, classical music, pop or modern jazz, the harp will help you express yourself and give you endless pleasure.
Telynau Vining   Vining Harps
Telynau Vining Harps – prif ddosbarthwyr telynau Camac yn y DU ac Iwerddon – busnes teuluol a redir gan Elen Vining BMus(Anrh). A hithau’n delynores ei hun, mae Elen yn deall anghenion telynorion ac mae mewn safle delfrydol i gynghori ar ddewis telyn addas ar eich cyfer chi neu’ch plentyn. Ynghyd â thelynau i’w prynu neu rentu, mae’r cwmni’n cadw stoc eang o offer telyn, yn cynnwys tannau, gorchuddion, trolïau, stolion, cerddoriaeth a CDiau. Yn ogystal â chynnig dewis llawn o holl delynau Camac, rydym yn rhedeg cynllun cymhelliant rhentu telyn ar gyfer oedolion a dysgwyr iau, dosbarthiadau ensemble ar gyfer dysgwyr ifanc (a rhai ifanc eu hanian!) a gallwn argymell athrawon telyn ledled y DU. Mae’n busnes arall – Cerdd Rowlands Music –yn darparu cerddoriaeth ar gyfer pob offeryn a llais, llyfrau ynglŷn â cherddoriaeth a cherddorion, ac offer a rhoddion cerddorol. O’n siop yng ngogledd Caerdydd, rydym yn darparu gwasanaeth cyfeillgar a gwybodus ar gyfer telynorion a cherddorion eraill, ac yn rhedeg gwasanaeth archebu drwy’r post effeithlon ar gyfer cerddoriaeth, tannau a mathau eraill o offer cerddorol.
 

Telynau Vining Harps - the leading distributor of Camac harps in the UK and Ireland - is a family- owned business, run by Elen Vining BMus(Hons). Being a harpist herself, Elen understands the needs of harpists and is well placed to advise on the choice and suitability of harp for you or your child. In addition to harps for sale and rent, the company stocks a wide range of harp accessories, including strings, covers, trolleys, stools, music and CDs. As well as supplying the full range of Camac harps, we run an incentive harp rental scheme for adult and younger learners, ensemble classes for young learners (and the young at heart!) and can recommend harp teachers throughout the UK. Through our other business - Cerdd Rowlands Music - we supply music for all instruments and voices, books about music and musicians, music accessories and novelties. From our shop in north Cardiff, we provide a friendly and knowledgeable service to harpists and other musicians, and operate an efficient mail order service for music, strings and other accessories.

Elen Vining   Elen Vining
Elen Vining BMus(Anrhydedd) - Cafodd Elen, a aned yng Nghymru, ei haddysg yn Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf a Phrifysgol Caerdydd, lle enillodd Radd ag Anrhydedd mewn Cerddoriaeth. Dechreuodd ddysgu’r delyn yn yr ysgol gynradd. Yn ddiweddarach, astudiodd gyda Valerie Aldrich-Smith, Prif Delynor Cerddorfa Genedlaethol Cymru y BBC, gan ennill cynhwyster Gradd 8 gydag Chlod yn arholiadau Bwrdd Cysylltiedig yr Ysgolion Cerdd Brenhinol. Ar ôl graddio, bu Elen yn gweithio i gwmni gwerthu telynau adnabyddus yn Lloegr cyn dychwelyd i Gymru i sefydlu ei busnes ei hun yn dosbarthu telynau Camac. Yn 2003 fe prynodd Cerdd Rowlands, siop gerddoriaeth cyffredinol a oedd wedi bod yng Nghanol Caerdydd am bron 100 mlynedd. Yn Awst 2003 fe ymunodd Elen y ddau busnes mewn un siop fawr yn Arcêd Heol Fawr yng Nghaerdydd. Ym Mehefin 2012 fe symudodd y siop i Lwynbedw, Caerdydd.
Gweler hefyd www.elenviningharpist.co.uk
 

Elen Vining BMus(Hons) - Born in Wales, Elen was educated at Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf and at Cardiff University, where she obtained an Honours Degree in Music. She started learning the harp whilst at primary school with Sian Thomas. Later she studied under Valerie Aldrich-Smith, Principal Harpist of the BBC National Orchestra of Wales, qualifying at Grade 8 with Distinction in the examinations of the Associated Board of The Royal Schools of Music. After graduating, Elen worked for a well known harp retailer in England before returning to Wales in 1999 to establish her own business as distributor of Camac harps. In 2003 she purchased Rowlands Music, a general sheet music shop which had been in the centre of Cardiff for nearly 100 years. In August 2003 she joined the two business’s together opening a large shop in the High Street Arcade in Cardiff. In June 2012 the shop relocated to Birchgrove, Cardiff. See also www.elenviningharpist.co.uk

Telynau Camac   Camac Harps
Camac – un o gwmnïau gwneud telynau blaenllaw’r byd, sy’n adnabyddus am ei ymchwil fanwl, technolegau arloesol, safonau uchel o ddylunio a chrefftwaith, a’i sylw i fanylion. Mae Camac yn cynhyrchu amrywiaeth o delynau pedal, lifer a thrydanol o’r radd flaenaf, sy’n addas i delynorion proffesiynol ac amatur yn ogystal â phlant a dysgwyr lefel-uwch. Mae telynau brig-y-farchnad Camac yn cael eu defnyddio gan delynorion o fri ym mhedwar ban y byd a cherddorfeydd byd-enwog. Ar ben arall y sbectrwm, mae Camac yn cynhyrchu telynau gwerin (lifer) a phedal deniadol a rhesymol eu pris, sy’n addas ar gyfer pob oed a phob lefel o allu. Mae Camac yn cyfuno elfennau gorau traddodiad a thechnoleg fodern i gynhyrchu telynau dibynadwy a fforddadwy sydd heb angen llawer o gynnal a chadw, ac a fydd yn parhau i fod yn gaffaeliad am flynyddoedd.
  Photo of Jakez FrançoisCamac - one of the world's foremost harp makers - is renowned for its detailed research, innovative technologies, high standards of design and workmanship and attention to detail. Camac produces a range of high quality pedal, lever and electric harps, suitable for professional and amateur harpists as well as for children and more advanced learners. Camac's top-of-the-range harps are played by distinguished harpists throughout the world and are featured in internationally famous orchestras. At the other end of the scale, Camac produces attractive and affordable folk (lever) and pedal harps, appropriate for all ages and skill levels. Camac combines the best of tradition and modern technology to produce reliable, affordable harps that require only limited maintenance and will remain an asset for years to come.
Photograph: Jakez François
Cliciwch ar logo Telynau Vining i fynd nôl i'r tudalen gartref / Click the Telynau Vining logo to return to the home page
© 2007-2012 Telynau Vining Harps